Edmund
kourtney is definitely the funniest. LOL at kim tho