LOIS LANE
fire away, fire away
ricochet, you take your aim
fire away, fire away