TOM HARDY // grr!
i'm still shocked and amazingly happy that Nicholas David won the popular vote.