POTUS and FDOTUS
Scalia and Thomas need to retire like yesterday.